Jau trečius metus Šakiuose puošiamas įspūdingo dydžio margutis

Pa­čia­me mies­to cent­re įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Gul­be­lė“ dar­buo­to­jai tre­čius me­tus per Ve­ly­kas puo­šia įs­pū­din­go dy­džio mar­gu­tį. Jis yra 5 met­rų aukš­čio ir be­veik 12 met­rų apim­ties. Mar­gu­tį iš se­du­lų ša­ke­lių ir šie­no nu­pin­tais 65-iais var­pais įmo­nės ko­lek­ty­vas de­ko­ra­vo ne šiaip sau: „Šie me­tai Ša­kiuo­se yra pas­kelb­ti Vin­co Ku­dir­kos me­tais.“ Praė­ju­siais – Tau­ti­nio kos­tiu­mo – me­tais mar­gu­tis bu­vo puo­šia­mas lie­tu­viš­kais or­na­men­tais, nu­pin­tais iš na­tū­ra­lių me­džia­gų. Ši Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­ja mies­te yra vie­nin­te­lis šven­tės ak­cen­tas vie­šo­jo­je vie­to­je.

Šilčiausi ir skambiausi mūsų kolektyvo sveikinimai! Tegu didžiausia pavasario šventė įkvepia naujų jėgų, apsupa džiugesiu ir pažadina naujas viltis. Su artėjančiomis Šv. Velykomis.

UAB „Gulbelė“ informacija.