PATVIRTINTA

           Uždarosios akcinės bendrovės

           „Gulbelė“ direktoriaus

           2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu

           Nr. VB-2023-0046

UAB „GULBELĖ“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika yra taikoma visiems fiziniams asmenims. Jos tikslas – informuoti juos, kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, jiems lankantis www.gulbele.lt svetainėje arba kitaip pateikiant UAB „Gulbelė“ savo asmens duomenis. Naudodamasis nurodyta svetaine ar/ir UAB „Gulbelė“ paslaugomis, fizinis asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, kaip aprašoma šioje privatumo politikoje.

UAB „Gulbelė“ rūpi asmens duomenų saugumas, todėl bendrovė siekia užtikrinti skaidrų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą. UAB „Gulbelė“ parengė šią privatumo politiką, kurioje nurodyta, kokius asmens duomenis renka, kaip šiuos duomenis gauna, kokios yra fizinių asmenų teisės ir kokia yra teisių įgyvendinimo tvarka.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Fizinių asmenų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas:

UAB „Gulbelė“

Juridinio asmens kodas 174278339

Adresas: V. Kudirkos g. 61, Šakiai,  Lietuva

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas: info@gulbele.lt

Toliau duomenų valdytojas yra vadinamas „GULBELĖ“.

Toliau duomenų subjektas yra vadinamas „fizinis asmuo“.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi GULBELĖ teikiamomis restorano, konferencijų salių nuomos ir kitomis paslaugomis, įsigyja ar teikia prekes, arba lankosi interneto svetainėje www.gulbele.lt, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į GULBELĖ skelbiamas darbo vietas.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys (toliau – duomenys) – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).

Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi GULBELĖ paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje www.gulbele.lt, kreipiasi į GULBELĖ dėl paslaugų/ prekių ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į GULBELĖ skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – interneto tinklapis www.gulbele.lt.                .

Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

BENDROSIOS NUOSTATOS            

Naudodamiesi GULBELĖ paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydami užklausos ar rezervacijos formas, vykdydami naršymą svetainėje, fiziniai asmenys patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir supranta jos nuostatas.

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

GULBELĖ tvarko duomenis, vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, GULBELĖ teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi svetainėje ar kreipiasi į GULBELĖ. Fizinių asmenų duomenis GULBELĖ tvarko tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų fizinių asmenų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; jų sutikimu; kai tvarkyti duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.

GULBELĖ siekia, kad duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KAIP GULBELĖ GAUNA DUOMENIS

Duomenis GULBELĖ gali gauti tiesiogiai iš fizinių asmenų, kai jie:

 • atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu;
 • kitu būdu kreipiasi į GULBELĖ;
 • bendrauja su GULBELĖ per socialinius tinklus;
 • naudojasi GULBELĖ teikiamomis paslaugomis.

Duomenis GULBELĖ taip pat gali gauti netiesiogiai:

 • iš socialinės žiniasklaidos platformų ar internetinių apžvalgų.

Duomenys gali būti generuojami, kai fiziniai asmenys naudojasi paslaugomis ar dėl jų teiraujasi, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, prekes, apsilanko svetainėje.

Fiziniai asmenys neprivalo pateikti jokių duomenų, tačiau gali būti, kad, neturėdama tam tikrų duomenų, GULBELĖ negalės atlikti tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, suteikti paslaugų, parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Fizinių asmenų privatumas GULBELĖ yra svarbus, todėl be fizinių asmenų sutikimo jų duomenys kitiems asmenims nebus teikiami, išskyrus šiuos asmenis:

 • ginčo atveju – teisines paslaugas GULBELĖ teikiantiems asmenims;
 • auditoriams, kitiems konsultantams;
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

GULBELĖ duomenis tvarko šiais tikslais: paslaugų/prekių užsakymo ir teikimo, klientų aptarnavimo, svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos, svetainės tobulinimo, GULBELĖ žinomumo skatinimo, skundų nagrinėjimo, paslaugų tobulinimo, turto ir asmenų apsaugos tikslu, vidaus administravimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo; buhalterinės apskaitos; sutarčių administravimo ir vykdymo; užklausų administravimo; darbo santykių administravimo ir darbuotojų paieškos tikslais.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS, KURIŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO GULBELĖ

GULBELĖ tvarko fizinių asmenų duomenis, jei fiziniai asmenys priklauso kuriai nors žemiau nurodytai asmenų grupei:

 • asmenys, kurie naudojasi GULBELĖ paslaugomis ir prekėmis;
 • kandidatai, dalyvaujantys atrankose į GULBELĖ darbo vietas;
 • GULBELĖ pirkėjai, verslo partneriai, darbuotojai, tiekėjai.

GULBELĖ TVARKOMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais duomenų tvarkymo tikslais GULBELĖ gali tvarkyti šias pagrindines duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant:

 • duomenų subjekto vardas, pavardė,
 • gimimo data, amžius,
 • tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta,
 • telefono numeris,
 • adresas, valstybė,
 • el. paštas,
 • parašas,
 • IP adresas,
 • kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui,
 • vaizdo įrašai,
 • duomenys apie sveikatos būklę,
 • kitos duomenų kategorijas.

Detalesnė informacija apie kitas duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

MOKĖJIMO KORTELĖS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kai fiziniai asmenys už GULBELĖ teikiamas paslaugas atsiskaito banko mokėjimo kortele, prašoma pateikti kortelės duomenis. Gavusi kortelės duomenis, GULBELĖ patikrina kredito limitą. Duomenis, susijusius su pateikta kortele, GULBELĖ tvarko tik paslaugų apmokėjimo garantijos tikslais (GULBELĖ teisėtas interesas).

Fiziniams asmenims atšaukus, pakeitus užsakymą ar esant kitoms mokėjimų grąžinimo aplinkybėms, GULBELĖ grąžina fiziniams asmenims pinigus tiesiogiai į nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą.

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

GULBELĖ vykdo vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti savo ir fizinių asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto GULBELĖ ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

Vykdydama vaizdo stebėjimą, GULBELĖ renka šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo stebėjimą GULBELĖ organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebėjimas vykdomas patalpų viduje, įėjimuose į pastatus ir teritorijose aplink pastatus.

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba GULBELĖ darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar GULBELĖ turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti fizinio asmens prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su fiziniu asmeniu ir tokių vaizdo įrašų duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų ar teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje GULBELĖ patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti fizinis asmuo, atsakingas darbuotojas, teisėsaugos institucijų atstovai.

DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO GULBELĖ TIKSLU

Potencialūs GULBELĖ darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) GULBELĖ pateikia šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą, vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą. Apie fizinio asmens, kaip potencialaus darbuotojo, duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus GULBELĖ informuos pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu.

Fizinio asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią GULBELĖ skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su fiziniu asmeniu, kaip potencialiu darbuotoju, sudarymo tikslu.

Jeigu fizinis asmuo kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią GULBELĖ skelbiamą poziciją, jo duomenys sunaikinami, išskyrus atvejį, jei fizinis asmuo pateikia sutikimą jo duomenis saugoti būsimų GULBELĖ darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu galima bet kuriuo metu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškiant savo valią raštu GULBELĖ darbuotojui, susisiekiant su GULBELĖ telefonu ar elektroniniu paštu.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius GULBELĖ reikalavimus.

Kandidatų pateikti duomenys, pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją, GULBELĖ gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys pagal poreikį GULBELĖ buhalterinės apskaitos, teisines, svetainės priežiūros, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik pagal nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. GULBELĖ, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išsaugotų duomenų paslaptį.

FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU DUOMENIMIS

Kaip duomenų subjektas, fizinis asmuo turi toliau šiame skyriuje nurodytas teises:

 • Teisę į informaciją – teisę sužinoti, kokie asmens duomenys yra sukaupti, iš kur jie gauti, kodėl ir kokiu tikslu yra tvarkomi.
 • Teisę į prieigą – teisę naudotis duomenimis, surinktais iš asmens ir apie jį, įskaitant teisę prašyti ir gauti surinktų asmens duomenų kopiją.
 • Teisę į ištaisymą – teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
 • Teisę ištrinti – teisę prašyti ištrinti sukauptus asmens duomenis apie save.
 • Teisę apriboti apdorojimą – teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę prieštarauti apdorojimui – teisę prašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis.
 • Teisę pateikti skundą – susisiekti su GULBELĖ el.pašto adresu info@gulbele.lt, jei mano, kad teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos.
 • Teisę gauti priežiūros institucijos pagalbą –  teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pagalbą arba pateikti skundą nurodytai institucijai.
 • Teisę atsisakyti sutikimo – teisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Fiziniam asmeniui pageidaujant gauti informaciją apie surinktus jo asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti, reikia siųsti GULBELĖ užklausą el. pašto adresu info@gulbele.lt, laiško antraštėje nurodant “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo”.

GULBELĖ gali paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti prašantįjį fizinį asmenį. Patvirtinus tapatybę, informacija apie jo tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateikto prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei būtų nustatyta, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio ar panašių aplinkybių, GULBELĖ gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kuriuos prašoma atlikti, administravimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, fizinis asmuo turi teisę kreiptis į UAB „Gulbelė“ duomenų apsaugos pareigūną. Kreipiantis į  UAB „Gulbelė“ duomenų apsaugos pareigūną paštu, rekomenduojama ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta UAB „Gulbelė“ duomenų apsaugos pareigūnui.

UAB „Gulbelė“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

tel. Nr. +370 687 83415,

el. pašto adresas rimar@gulbele.lt,

pašto korespondencijos adresas: V.Kudirkos g. 61, Šakiai, LT-71126.

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

GULBELĖ įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Prieigą prie duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

SLAPUKAI

GULBELĖ svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

GULBELĖ pateikia išsamią informaciją apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš GULBELĖ svetainės į fizinio asmens kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia svetainei išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukai leidžia svetainei teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

GULBELĖ naudoja slapukus, kad fiziniai asmenys galėtų efektyviai naršyti ir atlikti tam tikras funkcijas.

Slapukai, priskirti kategorijai „Būtini“, saugomi fizinių asmenų naršyklėje, nes yra būtini norint įjungti pagrindines svetainės funkcijas.

Taip pat GULBELĖ naudoja trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų analizuoti, kaip fiziniai asmenys naudojasi šia svetaine, saugoti fizinių asmenų parinktis ir pateikti fiziniams asmenims aktualų turinį bei reklamas. Šie slapukai fizinių asmenų naršyklėje bus saugomi tik gavus išankstinį fizinių asmenų sutikimą.

Fiziniai asmenys gali pasirinkti įjungti arba išjungti kai kuriuos arba visus slapukus, tačiau išjungus kai kuriuos slapukus gali pasikeisti naršymo rezultatai.

Būtini slapukai (VISADA AKTYVŪS) yra labai svarbūs pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti, o svetainė be jų neveikia numatytu būdu. Šie slapukai nesaugo fizinio asmens identifikavimo duomenų.

Funkciniai slapukai padeda fiziniams asmenims atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.

Analitiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip fiziniai asmenys sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie fizinių asmenų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir išanalizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda fiziniams asmenims suteikti geresnę vartotojo patirtį.

Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti fiziniams asmenims pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.

Kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.

KITOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Ši Privatumo politika yra parengta 2023 m. lapkričio 23 d. ir įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.                           

GULBELĖ turi teisę, pasikeitus teisinei bazei arba veiklos aplinkybėms, Privatumo politiką keisti.