Ša­kių kraš­tas at­gai­vi­na ge­ros mu­zi­kos tra­di­ci­jas

Su­val­ki­ja nuo se­no gar­sė­ja aris­tok­ra­tiš­kos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mu, šias tra­di­ci­jas tę­sia ir šių die­nų vie­tos gy­ven­to­jai bei vers­li­nin­kai, sulaukiantys vis dau­giau be­si­do­min­čių kraš­to iš­skir­ti­nu­mu.

De­vin­tą kar­tą Ša­kių ra­jo­ne ren­gia­mas mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Beat­ri­čės va­sa­ros“ iki rugp­jū­čio pa­bai­gos pri­sta­tys įdomiau­sius ša­lies ir už­sie­nio at­li­kė­jus, su­pa­žin­dins publiką su įvai­raus žan­ro skam­be­siu ir kvies pa­si­sve­čiuo­ti ypa­tin­go­se šio kraš­to vie­to­se.

At­li­kė­jai do­va­nos iš­skir­ti­nę kon­cer­ti­nę pro­gra­mą, o festivalio or­ga­ni­za­to­riai ir vers­li­nin­kai ša­kie­čiams ir svečiams at­vers baž­ny­čias, dva­rus ir net dva­ro re­cep­tų loby­nus.

Kon­cer­tai ypa­tin­go­se vie­to­se

Fes­ti­va­lio „Beat­ri­čės va­sa­ros“ ini­cia­to­rė Au­ge­ni­ja Kas­pa­re­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­są va­sa­rą truk­sian­tis ren­gi­nys kvies į žy­miau­sias Ša­kių kraš­to vie­tas: Zyp­lių, Gel­gau­diš­kio dva­rus, bu­vu­sią Su­dar­go baž­ny­čios vie­tą ir Griš­ka­bū­džio šventovę. Pas­ta­ro­ji vi­sus at­li­kė­jus ir klau­sy­to­jus trau­kia ne tik sa­vo sak­ra­lia aura, iš­skir­ti­ne ar­chi­tek­tū­ra, bet ir pui­kia akus­ti­ka.

„Šio­je baž­ny­čio­je pa­pras­tai pra­de­da­me fes­ti­va­lio ren­gi­nius. Čia jau gro­jo Lietuvos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras, dai­na­vo so­lis­tė Ais­tė Pi­li­ba­vi­čiū­tė, fes­ti­va­lį pri­sta­tė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, o or­kest­rui di­ri­ga­vo ta­len­tin­gas jau­no­sios kar­tos di­ri­gen­tas Mo­des­tas Bar­kaus­kas. Bir­že­lio 16 d. to­je pa­čio­je baž­ny­čio­je klau­sy­to­jus pa­kvies ir vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vos vy­rų vo­ka­li­nis ansamb­lis „Quo­rum“, – pa­sa­ko­jo A.Kas­pa­re­vi­čie­nė.

Tai, kad fes­ti­va­lis skir­tas ne tik mu­zi­kai, bet ir kraš­tui pa­žin­ti, ro­do bend­ras Sudar­go bend­ruo­me­nės ir fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių ren­gi­nys. Rugp­jū­čio 3 d. čia vyks kon­fe­ren­ci­ja apie kraš­to pi­lia­kal­nius, o va­ka­re bu­vu­sios baž­ny­čios vie­to­je dai­nuos pran­cū­zų at­li­kė­ja Clo­til­de So­lan­ge, jai akom­pa­nuos pia­nis­tas Lu­kas Ged­vi­las.

Fes­ti­va­ly­je mu­zi­kos ger­bė­jai tu­rės pui­kią pro­gą iš­girs­ti Sa­kart­ve­lo ša­lies daininin­kus – Tbi­li­sio ope­ros ir ba­le­to teat­ro vy­rų an­samb­lį „Su­li­ko“. Šių talentingų ar­tis­tų re­per­tua­ras la­bai įvai­rus: nuo kla­si­ki­nių ope­ros, cho­ri­nių iki liau­dies dai­nų.

Fes­ti­va­lį rugp­jū­čio 25 d. už­da­rys Šv.Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kest­ras. Pa­ly­dint vasa­rą skam­bės Fran­ko Si­nat­ros dai­nos, ku­rias at­liks Mar­ty­nas Vi­lius. Kar­tu su mu­zi­kan­tais pa­si­ro­dys ša­kie­čių jau pa­mil­tas gi­ta­ris­tas Chri­sas Rue­ben­sas.

Tvy­ro šil­ta dva­sia

Il­gu­vos Šv.Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je rugp­jū­čio 24 d. klau­sy­to­jus džiu­gins nuo­sta­bus Liu­do Mi­ka­laus­ko bal­sas, ku­ris ne pir­mą kar­tą da­ly­vau­ja „Beat­ri­čės va­sa­rų“ ren­gi­niuo­se.

„Nes­var­bu, kur kon­cer­tuo­ju – did­mies­ty­je ar re­gio­nuo­se, pa­ste­biu, kad pub­li­ka yra to­kia pa­ti. „Beat­ri­čės va­sa­rų“ fes­ti­va­ly­je ji ir­gi la­bai nuo­šir­di, tu­rin­ti išpuoselė­tą sko­nį ir iš­siil­gu­si ge­ros mu­zi­kos. Ki­tas iš­skir­ti­nu­mas – čia tvy­ran­ti šil­ta at­mos­fe­ra. Po pa­si­ro­dy­mo vi­sa­da no­ri­si pa­bū­ti il­giau“, – šyp­so­jo­si at­li­kė­jas.

Fes­ti­va­ly­je L.Mi­ka­laus­kas pri­sta­tys nau­ją pro­gra­mą, skir­tą tė­vo Sta­nis­lo­vo šimtme­čio ju­bi­lie­jui.

„Su pro­gra­ma „Tė­vo Sta­nis­lo­vo var­pai“ jau lan­kė­mės mo­kyk­lo­se ir ma­tau, kad pa­si­ro­dy­me skam­ban­čios dai­nos pa­tin­ka ne tik bran­des­nio am­žiaus žmo­nėms, bet ir jau­ni­mui“, – sa­kė L.Mi­ka­laus­kas.

At­li­kė­jui akom­pa­nuos pia­nis­tė, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tė Bea­ta Ving­rai­tė ir klar­ne­to vir­tuo­zas Val­das And­riuš­ke­vi­čius.

Aris­tok­ra­tiš­ka ap­lin­ka

Vi­so­je ša­ly­je kul­tū­ri­niais ren­gi­niais ir jau­kia ap­lin­ka gar­sė­jan­čia­me Zyp­lių dva­re nu­ma­ty­ti du kon­cer­tai. Lie­pos 14 d. klau­sy­to­jus pa­kvies įvai­rių pu­čia­mų­jų instrumen­tų vir­tuo­zas Sau­lius Pet­rei­kis. Lie­pos 26 d. kon­cer­tuos sty­gi­nių instrumen­tų gru­pė „Ni­ko“, pub­li­ką ste­bi­nan­ti ori­gi­na­liais pa­si­ro­dy­mais.

Zyp­lių dva­re fes­ti­va­lio sve­čiai ga­lės ne tik pa­si­mė­gau­ti mu­zi­ka, bet ir pa­jaus­ti kitų aris­tok­ra­tiš­ko gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mų. Čia vei­kian­tis Lie­tu­vos di­di­kų vir­tu­vės res­to­ra­nas „Kuch­mist­rai“ ša­lia dva­riš­kų pa­tie­ka­lų siū­lys pa­ska­nau­ti ir tra­di­ci­nių ska­nės­tų, iš ku­rių vie­nas pa­va­din­tas bū­tent fes­ti­va­lio he­ro­jės Beat­ri­čės gar­bei.

„Ša­kių kraš­tas nuo se­no iš­si­sky­rė aris­tok­ra­tiš­ka kul­tū­ra, pa­lai­kė glau­džius ryšius su Len­ki­ja. Dva­ruo­se daž­nai skam­bė­jo kla­si­ki­nė mu­zi­ka. La­bai ver­ti­na­me šį pa­li­ki­mą ir no­ri­me pri­si­dė­ti prie gra­žių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mo. Ak­ty­viai gaivindami dva­ro ap­lin­ką ir ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, įtrau­kia­me ir kul­tū­ri­nius re­gi­nius. No­ri­me, kad šios erd­vės džiu­gin­tų tiek vie­ti­nius, tiek at­vyks­tan­čius“, – kal­bėjo vie­nas pagrindinių fes­ti­va­lio rė­mė­jų, įmo­nės „Gul­be­lė“ ir res­to­ra­no „Kuch­mist­rai“ įkū­rė­jas Arū­nas Tar­naus­kas.

Bir­že­lio 28 d. į for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­ka­rą Gel­gau­diš­kio dva­re pa­kvies pianis­tas Dau­man­tas Ki­ri­laus­kas. Jis klau­sy­to­jų ver­ti­na­mas už pro­fe­sio­na­lų suge­bė­ji­mą pa­si­ro­dy­muo­se kur­ti gar­sų dra­mos at­mos­fe­rą.

Neat­sie­ja­ma kraš­to da­lis

Per aš­tuo­ne­rius me­tus, kai ren­gia­mas fes­ti­va­lis „Beat­ri­čės va­sa­ros“, įvy­ko apie sep­ty­nias­de­šimt kla­si­ki­nės ir ki­tos pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos kon­cer­tų.

„Pir­mą kar­tą fes­ti­va­lį or­ga­ni­za­vo­me 2011 m., mi­nė­da­mi iš Ša­kių kraš­to ki­lu­sios dai­ni­nin­kės Beat­ri­čės Grin­ce­vi­čiū­tės 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes. Dau­ge­lis klausia, ko­dėl bū­tent va­sa­ros, o ne ru­de­nys ar žie­mos. Il­gu­vos dva­re, ant aukšto Ne­mu­no skar­džio, pra­bė­go Beat­ri­čės vai­kys­tė, o šio lai­ko­tar­pio ryš­kiau­si vaikys­tės pri­si­mi­ni­mai daž­nai su­si­ję su va­sa­ra“, – aiš­ki­no A.Kas­pa­re­vi­čie­nė.

Jos tei­gi­mu, re­gio­nuo­se žmo­nės ma­žiau le­pi­na­mi ren­gi­nių nei did­mies­čiuo­se. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad čia pub­li­ka ma­žiau reik­li.

„Fes­ti­va­lis „Beat­ri­čės va­sa­ros“ pa­ro­dė, kad žmo­nės pa­siil­gę ko­ky­biš­ko me­no. Be to, ne vi­si ga­li daž­nai nu­vyk­ti į di­džiuo­sius mies­tus, kur ir bi­lie­tai yra ge­ro­kai bran­ges­ni“, – kal­bė­jo fes­ti­va­lio, jau ta­pu­sio neat­sie­ja­ma Ša­kių kul­tū­ri­nio gyvenimo da­li­mi, ini­cia­to­rė.

Profesionalios muzikos sklaidos reikšmę regionuose supranta ir Lietuvos kultūros taryba, skirdama lėšų šio festivalio organizavimui.

Šaltinis